Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki (živolovki ili mrtvolovki), ljepljivih traka s ili bez atraktanata.

Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.

Kemijske mjere deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca.

Štetni glodavci, posebice štakori i miševi, stalni su pratioci čovjeka, široko su rasprostranjeni te nanose velike ekonomske, ali i zdravstvene štete, budući su prijenosnici raznih zaraznih bolesti.

Od rodenticida se zahtjeva da su učinkoviti u niskim koncentracijama, da u glodavaca izazivaju smrt što sličniju prirodnoj, da su prihvatljivi za glodavce te da ne izazivaju rezistenciju. Nadalje, rodenticidi u primijenjenoj koncentraciji ne smiju biti otrovni za ljude i domaće životinje te moraju imati uporabnu dozvolu Ministarstva zdravstva RH. Sva navedena obilježja imaju i rodenticidi iz skupine antikoagulanata II. generacije, koje, u obliku gotovih rasutih ili krutih mamaca, tzv. meka, koristimo prilikom obavljanja usluge deratizacije.

Meka ili mamac je mješavina rodenticida i hrane kao nosača. Prema sastavu, odnosno strukturi hranjivog nosača, razlikujemo nekoliko tipova meke: meka sa svježom ili pokvarljivom hranom, meka sa žitaricama (rasuta meka), parafinizirana (kruta) meka, tekuća meka i prah (prašiva).

Pažljivo odabrana meka, ovisno o uvjetima koji vladaju na terenu, postavlja se u deratizacijske kutije s jasnim oznakama upozorenja i podacima pravne osobe koja obavlja uslugu deratizacije.

Osim odabira atraktivne meke, za efikasno suzbijanje štetnih glodavaca, vrlo je važno deratizacijske kutije s mekom izložiti na dobro mjesto. Stoga je za svaki objekt i teren potrebno izraditi točan plan i raspored izlaganja meka (tzv. situacioni plan deratizacije), ovisno o mjestima najveće pojavnosti glodavaca te njihove putove kretanja i zadržavanja, odnosno njihova skrovišta i rupe.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja